CISTELLA

Enviament
Passar per caixa per calcular el cost d'enviament i acabar la compra

Total de la cistella

Subtotal 0,00
Total 0,00

Política de privacitat

ÀMBIT D'APLICACIÓ

MENJARS WELTHY, S.L.  (d'ara endavant, "WELTHY") es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i usuaris que accedeixin al nostre lloc web https://www.welthy.es/ (d'ara endavant, el lloc web). 

Els continguts del lloc web són propietat o operats, llicenciats o controlats per WELTHY.

L'ús d'aquest lloc web atribueix la condició d'usuari (d'ara endavant, l'"usuari"). 

L'usuari per fer ús del lloc web no té obligació de registrar-se.

L'usuari pot navegar i utilitzar el Lloc Web sense necessitat de facilitar cap dada personal. Les úniques dades personals a les quals tindrà accés WELTHY seran aquelles que l'usuari proporcioni voluntàriament a través del formulari de registre, del formulari de contacte o en contactar amb WELTHY per correu electrònic o de qualsevol altra manera facilitada en el Lloc Web. 

Aquest document presenta la nostra política en l'observança i ús de les dades personals recollides a través del nostre lloc web o dispositius auxiliars com mòbils o tauletes. Així mateix, l'ús del Lloc Web implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades d'acord amb el que estableix la mateixa. 

Tingueu en compte que, tot i que pot haver-hi enllaços al nostre lloc web a altres llocs web, aquesta Política de Privacitat només s'hi aplica i no a altres empreses o organitzacions a les quals es redirigeix. WELTHY no controla ni aprova el contingut de llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat sobre el contingut o les polítiques de privacitat d'aquests llocs web.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Això és anterior i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, 5 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a facilitar informació completa dels següents punts:

El Responsable de les seves dades personals és: 

ÀPATS WELTHY, S.L.
N.I.F.: B67450809
Adreça: Paseo San Gervasio 28, local, 08022 Barcelona
Telèfon de contacte: 930 00 53 56
Correu electrònic DPO: admin@welthy.es
Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona tom 46.942, Foli 195, Full 535.928.
Registre GENERAL DE SALUT D'EMPRESES ALIMENTÀRIES I ALIMENTÀRIES (RGSEAA) o en el Registre de les autoritats competents de les CCAAs: ..........

Recopilar dades a través de dispositius com ara mòbils o tauletes. Quan utilitzeu el lloc web de WELTHY i sol·liciteu o accepteu els serveis d'ubicació, si escau, podem rebre informació sobre la vostra ubicació i el vostre dispositiu mòbil o tauleta, inclòs un identificador únic per a la vostra ubicació. Pots desactivar aquest permís en qualsevol moment a través de la Configuració del telèfon mòbil.  

Dades tractades, registre d'activitats de tractament i finalitat dels mateixos. Pel que fa al tractament de les dades personals que ens siguin facilitades, o qualsevol altra dada que sorgeixi com a conseqüència de l'accés i ús del nostre lloc web, els informem que seran incorporades al sistema de tractament de dades existent i la propietat i responsabilitat del qual sigui de WELTHY, consentint expressament el tractament d'aquestes dades personals de manera lícita, lleial, transparent, adequada, rellevant, limitada, exacta i actualitzada per a les següents finalitats:

PROPÒSIT
BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE DADES
Tractament de dades amb finalitats estadístiques, per a una millor qualitat dels serveis prestats.
Interès legítim, perquè a través d'aquestes estadístiques podem millorar la web oferint una qualitat superior.
Per crear un usuari o fer una consulta, haurà d'emplenar el formulari de registre o consulta si escau, amb les seves dades personals.
Consentiment exprés en la mesura que l'usuari consent mitjançant l'acceptació de la casella de selecció corresponent.
Per fer una compra d'un o més dels nostres productes, has d'emplenar el formulari de compra amb les teves dades.
Consentiment exprés en la mesura que l'usuari consent mitjançant l'acceptació de la casella de selecció corresponent.
Paga per PayPal.Consentiment exprés en la mesura que l'usuari consent mitjançant l'acceptació de la casella de selecció corresponent i l'execució del contracte corresponent
Adreça i resolució de sol·licituds i sol·licituds d'usuari que pugui fer a través de les seves comandes o comunicacions.Interès legítim i, en el cas que la sol·licitud estigui relacionada amb l'exercici de drets, la nostra legitimitat serà el compliment d'una obligació legal.
Per a l'enviament de comunicacions, notícies o newsletter en el moment de la subscripció a través del lloc web.
Consentiment exprés en la mesura que l'usuari consent mitjançant l'acceptació de la casella de selecció corresponent.

L'usuari podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat, dirigint-se a l'adreça de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades admin@welthy.es o al correu postal de l'adreça indicada anteriorment del Responsable del Tractament.

Els menors de 16 anys només podran consultar i facilitar dades al Lloc Web sota la supervisió i autorització d'un progenitor o tutor. Així mateix, atesa la dificultat de WELTHY per conèixer la veritable edat dels usuaris, s'assenyalarà que han de ser pares o tutors legals els que impedeixin als menors accedir al lloc web i proporcionar dades personals sense la seva supervisió, eximint WELTHY de tota responsabilitat.

Formulari de contacte/contacte per correu electrònic/contacte per telèfon

La nostra pàgina web conté un formulari de contacte que es pot utilitzar per posar-se en contacte amb vostè electrònicament. Sempre que facis ús d'aquesta possibilitat, se'ns transmetrà i la informació personal que ens faciliti en el formulari (per exemple, el teu nom, adreça de correu electrònic, etc.) es guardarà fent clic al botó "Enviar". A més, també desem la data i l'hora en què va utilitzar el formulari de contacte per evitar el mal ús del nostre formulari de contacte i garantir la seguretat dels nostres sistemes de processament de la informació.

Alternativament, també pot posar-se en contacte amb nosaltres directament a través de admin@welthy.es electrònic, o trucant-nos per telèfon.

Emmagatzemarem les dades personals transmeses en relació amb l'establiment del contacte amb nosaltres i exclusivament per a les finalitats a les quals ens hem referit anteriorment. No transmetrem aquestes dades personals de cap manera a tercers, sens perjudici del que s'esmentarà en aquest sentit més endavant. Eliminarem les dades recollides en aquest context en el moment en què el seu emmagatzematge ja no sigui necessari, ni limitarem el seu tractament, en cas que hi hagi una obligació legal per a la seva conservació.


No prenem decisions automatitzades basades en perfils, excepte per a la personalització publicitària i la prevenció del frau en línia.

Categories de dades.

Dades identificatives a través de FORMULARIS: 

 • Contacte:

A través del formulari de contacte l'usuari facilita les següents dades personals: Nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, sexe, a més de tota la informació continguda en els comentaris.

 • Per crear un usuari:

Per crear un compte, l'usuari ha de facilitar les següents dades personals: Nom, cognoms i correu electrònic. 

 • Per fer una comanda:

Per fer una comanda sense compte registrat, hauràs d'emplenar el formulari amb les teves dades i t'enviarem el producte seleccionat.

En concret, proporcionarà: nom i cognoms, data de naixement, gènere, nom de l'empresa, CIF, adreça, telèfon, correu electrònic, comentaris, al·lèrgies, intoleràncies i dades de pagament. 

A més de tota la informació continguda en els comentaris.

El període d'emmagatzematge de dades personals. Les dades es conservaran durant el temps de prestació dels serveis i les necessàries per al compliment d'obligacions legals. En tot cas, es tindran en compte els terminis següents:         

1. En matèria de proveïdors i clients:

 • Termini: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides i determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar-se d'aquesta finalitat i el tractament de les dades, d'acord amb el que estableixen els subjectes següents. 
  • 5 anys per a les dades de clients i proveïdors, pel que fa al compliment de les obligacions de pagament que s'han de fer durant anys o terminis més curts. Article 1966 Codi Civil. 5 anys de dades sobre el compliment de les obligacions de prevenció de riscos laborals. Article 4 Llei d'infraccions i sancions en l'Ordre Social. 

2. Pel que fa al tractament de dades personals amb finalitats publicitàries i promocionals:

 • Data límit: Les dades personals de les persones interessades a rebre informació publicitària i promocional de WELTHY es conservaran en el sistema de forma indefinida sempre que l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

La informació recollida per les nostres cookies es conservarà durant el període indicat en la Política de Cookies.

En el cas que l'usuari es cancel·li la subscripció, les dadesseran eliminades en aquest moment, sense perjudici del seu bloqueig per complir amb les obligacions legals en aquest sentit.

Cessió de dades personals. La informació relativa als nostres clients és molt important per a nosaltres, per la qual cosa només transferirem dades per a la finalitat contemplada.  Sens perjudici de l'anterior i en el cas que s'han de traslladar a grups o persones no esmentades en aquest paràgraf els informarem amb antelació per permetre l'oposició a aquesta cessió:

 • Processadors necessaris per a la prestació del servei amb el qual hem signat un contracte per a la prestació de serveis que els obliga a mantenir els deures de confidencialitat i mesures de seguretat.
 • Autoritats o altres tercers en els casos exigits per la llei o en el marc de procediments judicials.
 • WordPress.org, programari de gestió de llocs web. 
 • Servidor dedicat de l'empresa OVH (OVH HISPANO SL). 

Drets de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió, oposició, retirada del consentiment en qualsevol moment, presentar una reclamació davant l'autoritat de control, i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I. o un altre document d'acreditació vàlid a WELTHY MEALS, S.L., a l'adreça indicada anteriorment o contactant amb admin@welthy.es el DPO. 

L'exercici d'aquests drets és gratuït, llevat que es fan sol·licituds infundades o excessives, en aquest cas l'usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

Pot posar-se en contacte amb l'autoritat de supervisió competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Termini de conservació de les dades. Totes les dades es conservaran durant el termini de 2 anys.

MESURES DE SEGURETAT

WELTHY informa que ha pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit a la llum de les dades personals tractades i també ha implementat els mecanismes necessaris per evitar en la mesura del possible l'accés no autoritzat, segrestos, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

Disposem de sistemes de seguretat física, electrònica i processal en relació amb la recollida, emmagatzematge i divulgació d'informació personal de l'usuari. 

CONFIDENCIALITAT 

En compliment de la normativa vigent, WELTHY es compromet a complir amb la seva obligació de secret de les dades personals que l'usuari ens facilita durant la seva navegació per aquest lloc web i el seu deure de mantenir-les confidencials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

WELTHY mai revela les seves dades personals sense el seu permís específic. No obstant això, la informació pot ser revelada si és necessari fer-ho per llei, una ordre judicial o una regulació o sol·licitud emesa per les autoritats.

WELTHY fa ús d'un servidor dedicat amb l'empresa OVH, situada a l'espai europeu perquè no es faci transferències internacionals de dades. Pot consultar la pòlissa a través del següent enllaç: https://www.ovh.es/  

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Incloent però no limitat al disseny gràfic, codi font (excepte logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, codi d'idioma, programari i altres elements que apareixen a la web). Per tant, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de WELTHY o del seu titular.

Les marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts en el lloc web també estan protegits per la llei.

En cap cas l'usuari podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació sigui perjudicial per a WELTHY, en aquest cas reclamarà els danys i perjudicis derivats del mal ús per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

WELTHY no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i/o intel·lectual o qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, serveis o continguts.

AVISOS I REVISIONS

Si vostè té alguna pregunta sobre la privacitat de WELTHY, si us plau envieu-nos un correu electrònic a admin@welthy.es, detalleula vostra consulta i intentarem resoldre-la. 

WELTHY podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau, comproveu sempre que vostè està al corrent de la nostra Política de Privacitat, Política de Cookies i Condicions d'Ús per ser informat en tot moment dels continguts recollits a través del lloc web, com l'utilitzem i les circumstàncies en què pot ser revelat a tercers. L'usuari estarà obligat automàticament per les condicions d'ús que estiguin vigents en el moment d'accedir al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquest document.